Praktijkregels

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, verwachten we dat u zich aan de volgende regels houdt.

Rondom de afspraak: 
 • Behandelingen vinden plaats op afspraak. U maakt zelf een afspraak voor de periodieke gebitscontrole;
 • Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, verwachten wij dat u zich tenminste 24 uur tevoren afmeldt. Zo kunnen we de gereserveerde tijd aan een andere patient geven. Indien u afspraken niet nakomt of kort tevoren annuleert, brengen wij de afgesproken behandeltijd in rekening;
 • U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens, gezondheidstoestand, medicijngebruik, een gewijzigde verzekering en dergelijke. Indien er iets is gewijzigd, kunt u bij de eerstvolgende afspraak de invulformulieren op de website printen en invullen- en meenemen.
Rondom de behandeling: 
 • U komt op tijd, liefst 5 minuten voor de afspraak. U neemt bij ieder bezoek uw eventuele afsprakenkaart mee;
 • U zorgt voorafgaand aan de behandeling voor een schoon gebit. Tijdens het verblijf in de praktijk rookt u niet en eet en drinkt u niet;
 • Tijdens uw verblijf in de praktijk dient u uw mobiele telefoon uit te zetten. Huisdieren mogen niet mee naar binnen.
Rondom de betaling:
 • Bij behandelingen boven de €250,- maken wij desgewenst een begroting;
 • Wij mailen u snel na de behandeling de link naar de rekening. Deze rekening bevindt zich in een beveiligde omgeving. In de mail krijgt u een uitleg hoe u de rekening kunt inzien en downloaden.  U dient zelf uw rekening binnen 30 dagen te betalen. Als u voor tandheelkunde verzekerd bent, stuurt u de nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen. Wij declareren niet rechtstreeks bij zorgverzekeraars;
 • Wij hanteren de algemene voorwaarden van de KNMT. U kunt de voorwaarden hieronder lezen.   
Bij klachten over de behandeling of de betaling: 
 • Vindt u dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Open uw mond! Vraag ons om een verhelderend gesprek. We kunnen u  uitleggen waarom we  iets op een bepaalde manier hebben gedaan. We zoeken gezamenlijk naar een goede oplossing.
 • Leidt dit gesprek niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Tandheelkunde van de KNMT. 
           KNMT Algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden gelden voor de tandheel­kundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of orthodontist, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegen­ woordiger verstaan.

 3. De kosten van behandeling worden berekend overeen­ komstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.

 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.

 5. In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet de zorgverlener vooraf een prijsopgave. De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (betaald servicenummer).

 7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegen­ woordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.

 1. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.

 2. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.

 3. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.

 4. Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daar­ opvolgende betalingsherinnering stuurt, is de zorgverlener gerechtigd kosten in rekening te brengen.

 5. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerk­ zaamheden aan de zorgverlener in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt.

 6. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).

 7. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tand­ heelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

 8. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

 9. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorg­ verlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

 10. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.